Algemene voorwaarden

Artikel 1: Huurprijs

A. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief, zoals in de huurovereenkomst vermeld. Hierop zijn de voorwaarden van toepassing.

B. Huurder is de volgende bedragen aan de verhuurder verschuldigd.

C. Het tarief overeenkomstig de tarieflijst van Festivalcaravans, zoals deze geldt op het moment van het tot stand komen van de huurovereenkomst.

D. Alle bijkomende kosten, alsmede de verschuldigde waarborgsom.

E. Alle overheidstoeslagen of andere verplichtingen, met name de omzetbelasting betrekking hebbende op deze huurovereenkomst.

F. Indien de huurder met de tijdige betaling in gebreke blijft, zijn alle buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 10 procent van het te incasseren bedrag, alsmede alle gerechtelijke incassokosten voor rekening van de huurder. Tevens is verhuurder gerechtigd aan de huurder rente in rekening te brengen, gelijk aan 1 procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd. Dit alles wordt berekend vanaf de datum, waarop de huurder met de betaling in gebreke is gebleven.

Artikel 2: Aflevering en teruggave

A. De huurder erkent de Festivalcaravan met toebehoren, zoals vermeld in de huurovereenkomst in de goede staat en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. De huurder verbindt zich de Festivalcaravan met toebehoren aan verhuurder terug te geven op de datum en plaats die in de huurovereenkomst zijn genoemd. Tegelijkertijd worden alle bijbehorende documenten in goede staat teruggegeven, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door de verhuurder is geaccepteerd. Op deze verlengde huurtermijn blijven de geldende huurvoorwaarden van kracht.

B. Bij aflevering van de Festivalcaravan zal een huurovereenkomst in tweevoud worden ingevuld en ondertekend door of namens de huurder.

C. Indien de Festivalcaravan met toebehoren niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde termijn bij verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de Festivalcaravan, waarbij de huur overigens automatisch doorloopt onder dezelfde bepaling. Deze regel is niet van toepassing als de huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn een gevolg is van een technisch mankement aan de Festivalcaravan, dat reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.

D. De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling contant te geschieden bij inlevering van de Festivalcaravan of na verval van de huurtermijn. Een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of reserveringsvergoeding en of waarborgsom kan worden verlangd.

Artikel 3: Gebruik van de Festivalcaravan

A. De huurder staat ervoor in dat de gehuurde Festivalcaravan zorgvuldig en overeenkomstig zijn bestemming en de geldende wettelijke bepalingen wordt gebruikt. De huurder verplicht zich de Festivalcaravan uitsluitend zelf te gebruiken, dan wel door personen die krachtens een arbeidsovereenkomst voor huurder werkzaam zijn. Deze personen dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

B. Het doorverhuren van de Festivalcaravan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Zonder toestemming van de verhuurder mag de Festivalcaravan niet naar het buitenland worden gebracht.

C. Aan de gehuurde Festivalcaravan mogen geen veranderingen door of in opdracht van de huurder worden aangebracht, mits verhuurder daarvoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 4: Onderhoud voor rekening huurder

Voor rekening van de huurder kunnen de volgende kosten komen.

A. Wassen en schoonmaken van de Festivalcaravan, indien dit naar het oordeel van de verhuurder noodzakelijk is.

B. Reparatie aan en vervanging van banden, anders dan ten gevolge van normale slijtage.

C. Alle werkzaamheden die ten gevolge van een ongeval, aanrijding, diefstal, brand etc. moeten worden uitgevoerd, tenzij de kosten hiervan door de verzekering worden gedekt.

D. Alle werkzaamheden die het gevolg zijn van een verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van de Festivalcaravan, daaronder mede begrepen overbelasting en de gevolgen van deelname aan wedstrijden.

Artikel 5: Melding van schade, ongeval en/of diefstal

Schades aan of veroorzaakt door de Festivalcaravan, alsmede diefstal van de Festivalcaravan dienen tijdens de huurperiode onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien, door de huurder gemeld te worden aan de politie en aan verhuurder. Het is de huurder verboden zelfstandig aanspraken van derde te erkennen. De gegevens van getuigen en/of andere bescheiden, die op de gebeurtenis betrekking hebben, dienen door de huurder zoveel mogelijk te worden genoteerd en aan de verhuurder ter beschikking worden gesteld. Huurder is verplicht alle medewerking te verlenen aan verhuurder en de verzekering van Festivalcaravans, dit voor het onderzoek en mogelijke juridische procedures als gevolg van het ongeluk. De huurder is verplicht de door Festivalcaravans en/of verhuurder te geveninstructies op te volgen. Bij het in gebreke blijven van voorgenoemde kennisgeving aan de verhuurder en/of Festivalcaravans en bij het niet opvolgen van deze instructies zal de huurder aansprakelijk zijn voor alle schade die verhuurder en/of Festivalcaravans hierdoor mochten lijden. Huurder dient tijdens huurperiode maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal. Bij in gebreke blijven, zal Festivalcaravans de geleden schade verhalen op de huurder.

Artikel 6: Vrijwaring

Huurder is aansprakelijk voor en vrijwaart verhuurder, voorzover nodig, voor alle schade van huurder of derden, waarvoor verhuurder aansprakelijk mocht zijn. Kosten en/of schade van huurder, te lijden als gevolg van verloren gaan van de Festivalcaravan en/of toebehoren en/of de daarbij behorende documenten, kosten en/of schade van huurder of derden door gebreken aan de Festivalcaravan, alle schade welke tijdens de looptijd van de huurovereenkomst aan de Festivalcaravan en/of toebehoren wordt aangebracht, al dan niet buiten schuld van de huurder, voor zover niet door de verzekering is gedekt, alle tegen de verhuurder in te stellen vorderingen ex artikel 31 van de Wegenverkeerswet en voor alle kosten, vergoedingen, schadeloosstellingen en boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd, terzake van en gedurende de looptijd van de huurovereenkomst door bestuurders van de gehuurde Festivalcaravan gepleegde strafbare feiten. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade of ongemakken van huurder ten gevolge van vertraging in de aflevering van de Festivalcaravan, defecten aan de Festivalcaravan, of als gevolg van andere oorzaken. De huurder vrijwaart verhuurder voor de in dit artikel bedoelde aanspraken van derden. Verhuurder is voorts niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door haar personeel, ook indien aan het personeel opzet en/of grove schuld kan worden verweten.

Artikel 7: Verzekering

Huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke W.A. verzekering van het voertuig, waarmee de huurder de Festivalcaravan voort beweegt. Te allen tijde blijft de huurder, in geval van opzet of grove schuld volledig aansprakelijk voor de schade aan de Festivalcaravan.

Artikel 8: Ontbinding huurovereenkomst

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst en alle andere tussen partijen lopende huurovereenkomsten, zonder enige nader ingebrekestelling, respectievelijk rechtelijke tussenkomst te ontbinden, althans ontbonden te verklaren en zich vervolgens weer in het bezit te stellen van de Festivalcaravan, indien tijdens de looptijd van de huurovereenkomst blijkt dat de huurder verplichtingen van de huurovereenkomst niet, op tijd of niet ten volle nakomt en wanneer er zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmee de verhuurder bij de aanvang van de huur niet op de hoogte was; bij het overlijden van huurder, indien huurder een rechtspersoon of vennootschap onder firma is bij ontbinding, bij onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder; bij vestiging in het buitenland van huurder, bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde Festivalcaravan, dan wel bij beslag op deze Festivalcaravan, alsmede indien de verzekering van de Festivalcaravan door de Verzekeringsmij. om welke reden dan ook wordt opgezegd. De huurder machtigt bij deze Festivalcaravans en verhuurder of door deze aangewezen persoon de Festivalcaravan te controleren waar deze zich bevindt, dan wel zich weer in het bezit te stellen van de Festivalcaravan met toebehoren. In het geval dat de Festivalcaravan met toebehoren door Festivalcaravans en of verhuurder zijn teruggehaald, behouden deze zich alle rechten voor om de terzake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst gelede schade op huurder te verhalen.

Artikel 9: Annulering huurder

A. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
B. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

• 60% van het totale huurbedrag bij annulering langer dan 3 week voor aanvangsdatum van de huurperiode.

• 75% van het totale huurbedrag bij annulering binnen 3 week voor aanvangsdatum van de huurperiode.

• 100% van het totale huurbedrag bij annulering vanaf 1 dag voor aanvangsdatum van de huurperiode.

Artikel 10: Algemene bepalingen

A. Huurder is verplicht zijn naam of adreswijziging binnen 7 dagen, nadat zij zich hebben voorgedaan, schriftelijk en bij aangetekende brief aan verhuurder mede te delen.

B. Indien de huurovereenkomst met meer dan één persoon wordt gesloten zijn alle ondertekenaars hoofdelijk jegens huurder aansprakelijk.

C. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de verhuurde Festivalcaravan blijvend te vervangen door een Festivalcaravan van hetzelfde type. Bij vervanging van de verhuurde Festivalcaravan blijven deze bepalingen onverminderd van kracht.

D. Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden van deze overeenkomst niet aan. In zodanig geval zal het

desbetreffende geding geacht worden te zijn vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt.

E. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen, indien zij tot de Competentie van de rechtbank behoren, bij uitsluiting berecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.

F. Indien de personen, die deze huurovereenkomst heeft ondertekend de rekening van de ingevolge deze overeenkomst door huurder aan verhuurder verschuldigde bedragen verwijst naar een ander persoon , firma of organisatie die vervolgens in gebreke blijft te betalen, zal de ondertekenaar bedoelde rekening op eerste verzoek van verhuurder in zijn geheel betalen.